Obowiązuje od 10.01.2022 r.

§ 1

 1. Sklep internetowy sklep.sklep.pasiekarospuda.pl znajdujący się pod adresem https://sklep.pasiekarospuda.pl/, jest prowadzony przez Marcina Śledź zamieszkały ul. Łąkowa 9 16-400 Suwałki , tel. 511-010-960, email: pasieka.rospuda@vp.pl, nr konta bankowego mBank PL 51 1140 2004 0000 3702 7715 9336
 2. Pasieka Rospuda Marcin Śledź, prowadząc działalność rolniczą polegającą na produkcji nieprzetworzonych produktów pszczelich z własnej pasieki, spełnia definicję rolnika ryczałtowego. Miejsce zarejestrowania działalności rolniczej jako dział specjalny produkcji rolnej : 16-420 Raczki, obręb Raczki 0019, działka 721.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.- Dz. U. 2004 r. Nr 69 poz. 625; Roz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych.- Dz. U. 2003 r. Nr 7, poz. 87), oraz na podstawie art. 6 ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt1 lit.a), art.20 ust. 1 pkt 2 lit.a), art.21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1577 ze zmn.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego [Dz.U. z 2010 r. Nr 173, poz. 1178] oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej [Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1703]oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), . pasieka jest zgłoszona do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii w Suwałkach pod nr weterynaryjnym – 20125608
 4. Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14.czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2020 poz.256 z późn. zm). zwanej dalej Kpa oraz art. 11 us. 1 i art.12. ust 1 ustawy z 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, producent Marcin Śledź został wpisany do ewidencji producentów i otrzymał numer identyfikacyjny: 078141325
 5. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35.) zwalnia się od podatku: dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

§2. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo pasieczne Pasieka Wojsławy, podlegające nadzorowi Powiatowego Lekarza Weterynarii, nr wet. 20063535.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pasiekawojslawy.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§2. KONTAKT Z SERWISEM

 1. Adres Sprzedawcy: Ul. Łąkowa 9, 16-400 Suwałki
 2. Adres zarejestrowanego zarejestrowanej działalności rolniczej:16-420 Raczki , działka 721. obręb 0019 Raczki
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: pasieka.rospuda@vp.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48511010960
 5. Numer telefonu na wypadek, gdyby numer telefonu Sprzedawcy nie odpowiadał: +48502818323
 6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 51 1140 2004 0000 3702 7715 9336
 7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.sklep.pasiekarospuda.pl, nieprzetworzonych produktów pszczelich dostępnych na stronie sklepu.
 2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie sklep.sklep.pasiekarospuda.pl jest Kupujący.
 3. Kupującym mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcy.
 4. Językiem obowiązującym podczas składania zamówień oraz zawierania umowy kupna sprzedaży w sklepie internetowym sklep.sklep.pasiekarospuda.pl jest język polski.
 5. Sprzedawca nie realizuje zamówień poza granicę Polski.
 6. Strona dostępna jest także w wersji mobilnej na smartfony.

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja tego regulaminu.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Do złożenia zamówienia wymagany jest od kupującego adres poczty elektronicznej e-mail oraz dostęp do sieci internet.
 4. Kupujący wybiera produkty dodając je do koszyka.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, w przypadku wątpliwości co do wiarygodności zamówienia.
 6. Składając zamówienie, Kupujący podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, adres e-mail), które zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia.

§4. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych.
 2. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia. Za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§5. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 1. sklep.sklep.pasiekarospuda.pl na prośbę Kupującego wystawia rachunek.
 2. Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT, stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy o VAT i w myśl art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia Fakturę VAT RR. Zobacz wzór VAT RR.
 3. Przedsiębiorca zwolniony z VAT, ewentualnie osoba fizyczna, może poprosić o wystawienie Faktury bez VAT.

§6. DOSTAWA

 1. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich : In post, Dpd, Dhl , odbiór w punkcie, Orlen Paczka lub Paczkomatów InPost.
 2. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w formularzu zamówienia, po kliknięciu przycisku zamów.
 3. Sklep internetowy sklep.sklep.pasiekarospuda.pl automatycznie przyjmuje zamówienia o wadze sumarycznej (produkty + opakowanie) do 30kg. Przy zamówieniach o większej wadze należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedającym lub wybrać opcję odbiór osobisty.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas przygotowania i wysłania zamówienia był jak najkrótszy. Zazwyczaj do 3 dni roboczych + transport.
 6. Zamówienia za przedpłatą będą realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie sprzedawcy lub po okazaniu przez Kupującego potwierdzenia wykonania przelewu.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 roku, (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny zwracanych produktów oraz kosztów wysyłki produktów (biorąc pod uwagę najtańszą możliwą opcję transportu dostępną na stronie, podczas składania zamówienia) do kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na konto bankowe wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwrotnej do sprzedawcy ponosi kupujący.
 3. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania, nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Nie można zwrócić produktów spożywczych, na opakowaniu których została zerwana banderola.
 4. W celu odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy, drogą mailową lub telefonicznie podając niezbędne dane.
 5. Kupujący jest zobowiązany odesłać zwracane produkty w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli kupujący zwraca jedynie część zakupionych produktów, wtedy koszty przesyłki nie są zwracane. Inaczej może być w przypadku przesyłki wielopaczkowej.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.